Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Γιορτάστηκε στην Ουκρανία η 66η επέτειος της 26ης Ιουλίου

Στην πλατεία Ταχυδρομείου στο Κίεβο, η οποία ήταν στολισμένη μ σημαίες και πανό, συγκεντρώθηκαν από τις 07:00 μ.μ. έως τις 11:00 μ.μ. τα μέλη του  Συλλόγου Φιλίας Ουκρανίας-Κούβας, της Ένωση Σοβιετικών Αξιωματικών, των Διεθνιστών Κουβανών Μαχητών,  της Επιτροπής «Σταματήστε τον αποκλεισμό της Κούβας» και άλλοι, ανήμερα της επετείου της 26ης Ιουλίου.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στην Κούβα για την ιατρική βοήθεια που παρέχεται στα παιδιά θύματα του ατυχήματος του Τσερνομπίλ.

Ομιλίες, χορoί, ποτά, ποιήματα και διαγωνισμοί, διαμόρφωσαν ένα ζεστό κλίμα για τους πάνω από 300 επισκέπτες της εκδήλωσης. Ο ποιητής του Κιέβου, κ. Vladimir Ilyashenko, διάβασε το ποίημά του "Σταματήστε τον αποκλεισμό της Κούβας". Στο καλλιτεχνικό μέρος, παρουσιάστηκε χορευτικό με παραδοσιακή Ουκρανική μουσική και τη μουσική του κουβανού Carlos Puebla.


Kiev, los ucranianos en las vacaciones 26 de Julio en el 66'o aniversario de la tormenta Moncada.
Miembros de varias organizaciones públicas: Asociación de Amistad de Ucrania-Cuba, la Unión de Oficiales Soviéticos, Guerreros Internacionalistas Cubanos, miembros del Comité "Stop el bloqueo de Cuba" y otros. Todos reunidos en la gran Plaza Postal de Kiev, que fue decorada con banderas y pancartas y de 19:00 a 23:00 celebrado el 26 de Julio.
Muchas palabras cálidas sonaron en voz alta, hubo un montón de bailes, refrescos, poemas y concursos crearon el ambiente de la fiesta y presentaron a más de 300 nuevos invitados el movimiento del 26 de Julio.
Los participantes expresaron su agradecimiento a Cuba por la ayuda médica proporcionada a los niños víctimas del accidente de Chernóbil.
El poeta de Kiev, el Sr. Vladimir Ilyashenko, leyó su poema "Stop el bloqueo de Cuba".
Espectáculo de danza especialmente preparado de bailes nacionales ucranianos y en música de Carlos Pueblo se mostraron al público.
Los participantes transmiten saludo a todos miembros del movimiento del 26 de Julio.
Kiev, Ukrainians on the holiday of July, 26 as of 66’th anniversary of storming Moncada.
Members of several public organizations: Association of Friendship of Ukraine-Cuba, the Union of Soviet Officers, Warriors Internationalists Cubans, members of the Committee "Stop the blockade of Cuba" and others. All gathered on the large Postal Square of Kiev which was decorated by flags and banners and from 19:00 to 23:00 celebrated July 26-th.
Many warm words sounded loudly, there were a lot of dances, soft drinks, poems and competitions created the atmosphere of the holiday and introduced to more than 300 new guests the movement of July 26.
The participants expressed gratitude to Cuba for medical help provided to children victims of the Chernobyl accident.
Kiev poet Mr. Vladimir Ilyashenko read his poem "Stop the blockade of Cuba."
Specially prepared dance show of Ukrainian national dances and on a sound by Carlos Pueblo were shown to the audience.
The participants transmitted salute to all participants of the July 26-th movement.
Киев, Украинцы в праздник 26 июля 66-летия штурма казарм Монкада.
Члены ряда общественных организаций: Ассоциации дружбы Украина-Куба, Союза Советских Офицеров, Воины интернационалисты Кубинцы, члены Комитета «Стоп блокаде Кубы» и др. Все собрались на украшенной флагами и транспарантами большой Почтовой площади города Киева и с 19:00 до 23:00 праздновали 26 июля.
Громко звучали горячие слова выступающих, было много танцев, прохладительные напитки, стихи и конкурсы создали атмосферу праздника и познакомили более 300 новых присутствующих гостей с движением 26 июля.
Присутствующие выразили благодарность Кубе за оздоровление детей пострадавших от Чернобыльской аварии.
Киевский поэт Владимир Ильяшенко прочитал своё произведение «Стоп блокаде Кубы».
Демонстрировались специально подготовленные танцевальные номера Украинских национальных танцев и на произведения Carlosa Pueblo.
Собравшиеся передали салют всем участникам движения 26 июля.

Forum Martiano GR

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ