Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Ψήφισμα αλληλεγγύης του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ)


 Να σταματήσει το ιμπεριαλιστικό εμπάργκο  των  ΗΠΑ  κατά της Κούβας!  

Από τον Οκτώβρη του 1960, όλες οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ διατηρούν τον οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό κατά της Δημοκρατίας της Κούβας. Στόχος από τότε είναι η ανατροπή της Κουβανικής Επανάστασης και η επιστροφή της χώρας στην επικυριαρχία της Ουάσιγκτον.
Τον Απρίλη του 2019, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέτεινε τα μέτρα κατά της Κούβας, σε μια απόπειρα περαιτέρω στραγγαλισμού της Κούβας. Τα νέα αυτά μέτρα περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση του Άρθρου 3 του Νόμου Χελμς-Μπάρτον – που συνεπάγεται ότι ξένες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Κούβα μπορούν πλέον να υποστούν μηνύσεις σε δικαστήρια των ΗΠΑ – καθώς και κυρώσεις σε πλοιοκτήτριες εταιρίες που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, περιορισμούς στις επισκέψεις πολιτών των ΗΠΑ στο νησί, και περιορισμούς στα εμβάσματα που στέλνουν Κουβανοί που διαμένουν στις ΗΠΑ προς τις οικογένειές τους στην Κούβα.Τα μέτρα αυτά στερούν τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας και πλήττουν σκληρά το βιοτικό επίπεδο του λαού της.
Απαιτούμε την άμεση άρση του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ κατά της Κούβας. Επίσης απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνηθεί ρητά να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του αποκλεισμού.

Η απαίτηση για άσρη του αποκλεισμού των ΗΠΑ αποκτά ακόμη πιο επιτακτικό χαρακτήρα την περίοδο που διανύουμε, μια περίοδος παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού (με εκατομμύρια κρούσματα και εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους σε όλο τον πλανήτη). Αυτή η περίοδος θα έπρεπε να σταθεί η αφορμή ώστε όλες οι χώρες να στραφούν στην κατεύθυνση της διεθνούς συνεργασίας και αλληλοβοήθειας και να εγκαταλείψουν τις πολιτικές του οικονομικού ανταγωνισμού, της λεηλασίας των αδυνάτων, των πολέμων και του οικολογικού στραγγαλισμού του πλανήτη. Οι λαοί επιζητούν και παλεύουν για μια διαφορετική πορεία της ανθρωπότητας.

Η Κούβα δεν απειλεί καμία άλλη χώρα, απεναντίας βοηθά, όπως μπορεί, άλλους λαούς όταν υπάρχει ανάγκη και της ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι Κουβανέζικες ιατρικές μπριγάδες έχουν προσφέρει βοήθεια και αλληλεγγύη σε πάρα πολλές δοκιμαζόμενες χώρες, κάτι που ζούμε και σήμερα εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.Ο λαός της Κούβας δεν αξίζει μια τέτοια άδικη και εγκληματική συμπεριφορά από τον πανίσχυρο γείτονα, τις ΗΠΑ. Ο λαός της Κούβας έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δικό του δρόμο, χωρίς εξωτερικές επιθέσεις, αποκλεισμούς, κυρώσεις.Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Aττικής
 Λόντου 6, Εξάρχεια – Αθήνα | 210-3820537 & 6980182255 sylyp_vivliou@yahoo.gr bookworker.wordpress.com
πηγή

_________________________________________________________________________________

End the imperialist US embargo against Cuba!

Resolution by the WORKERS UNION IN PUBLICATIONS, BOOKSTORES, PHOTO COPY CENTERS, STATIONERY, DIGITAL DEVICES OF ATTICA (ATHENS – GREECE)

Athens, 3 May 2020
Since October 1960, all U.S. governments have maintained the economic, trade and financial blockade against the Republic of Cuba. The aim since then has been to overthrow the Cuban Revolution and return the country to Washington's domination.

In April 2019, the United States government stepped up measures against Cuba in an attempt to further strangle Cuba. These new measures include the activation of Title 3 of the Helms-Burton Act -- which means that foreign entities operating in Cuba can now be sued in US courts -- as well as sanctions on shipowners transporting oil from Venezuela to Cuba, restrictions on visits by U.S. citizens to the island, and restrictions on remittances sent by Cubans residing in the U.S. to their families in Cuba. These measures deprive the country of its potential for development and are a blow to the standard of living of its people.

We demand the immediate lifting of the economic, trade and financial embargo imposed by the US against Cuba. We also demand that the European Union explicitly refuse to comply with the provisions of the blockade.

The demand to lift the US blockade has become even more urgent today, in the period we are going through, a period of global Covid-19 pandemic (with millions of cases and hundreds of thousands of deaths around the world). This period should be the occasion for all countries to turn to international cooperation and mutual assistance and to abandon the policies of economic competition, the plundering of the weak, wars and policies that place an ecological stranglehold on the planet. The peoples of the world yearn and are fighting for a different course for humanity.

Cuba does not threaten any other country, on the contrary, as much as it is able to it comes to the aid of other peoples, when there is a need and a request for it to do so. Cuban medical brigades have offered assistance and solidarity to many countries in need, and this is something that we are seeing again today in the midst of the coronavirus pandemic. The people of Cuba do not deserve such unjust and criminal treatment from their powerful neighbor, the US. The people of Cuba have the right to choose their own path, without foreign aggression, embargos and sanctions.

WORKERS UNION IN PUBLICATIONS, BOOKSTORES, PHOTO COPY CENTERS, STATIONERY, DIGITAL DEVICES OF ATTICA (ATHENS – GREECE)
6 Lontou St., 10681 Athens Greece  sylyp_vivliou@yahoo.gr, www.bookworker.gr

_________________________________________________________________________________


¡Acaben con el embargo imperialista de Estados Unidos contra Cuba!


Resolución de la ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES EN LIBRERIAS, PAPELERIAS, EDITORIALES Y MEDIOS DIGITALES DE LA DIPUTACIÓN DE ATTICA (ATENAS – GRECIA)
Atenas, 3 de mayo 2020
Desde octubre de 1960, todos los gobiernos de los Estados Unidos han mantenido un bloqueo económico, comercial y financiero contra la República de Cuba. El objetivo desde entonces ha sido derrocar la Revolución Cubana y devolver al país a la dominación de Washington.

En abril de 2019, el gobierno de los Estados Unidos intensificó medidas contra Cuba en un intento de estrangular aún más a Cuba. Estas nuevas medidas incluyen la activación del Título 3 de la Ley Helms-Burton - lo que significa que las entidades extranjeras que operan en Cuba ahora pueden ser demandadas en tribunales estadounidenses-, así como sanciones a los armadores que transportan petróleo de Venezuela a Cuba, restricciones a las visitas de ciudadanos estadounidenses a la isla y restricciones a las remesas enviadas por cubanos residentes en Estados Unidos a sus familias en Cuba. Estas medidas privan al país de su potencial de desarrollo y son un golpe para el nivel de vida de su pueblo.

Exigimos el levantamiento inmediato del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. También exigimos que la Unión Europea se niegue explícitamente a cumplir con las disposiciones del bloqueo.

La demanda de levantar el bloqueo de los Estados Unidos se ha vuelto aún más urgente hoy en día, en el período que estamos atravesando, un período de pandemia global del Covid-19 (con millones de casos y cientos de miles de muertos en todo el mundo). Este período debería ser la ocasión para que todos los países recurran a la cooperación internacional y la asistencia mutua y abandonen las políticas de competencia económica, el saqueo de los débiles, las guerras y las políticas que estrangulan ecológicamente al planeta. Los pueblos del mundo anhelan y están luchando por un rumbo diferente para la humanidad.

Cuba no amenaza a ningún otro país, por el contrario, a lo mejor de sus capacidades ayuda otros pueblos, cuando hay una necesidad y se lo solicita. Las brigadas médicas cubanas han ofrecido asistencia y solidaridad a muchos países necesitados, y esto es algo que estamos viendo de nuevo hoy en medio de la pandemia del coronavirus. El pueblo de Cuba no merece un trato tan injusto y criminal de su poderoso vecino, Estados Unidos. El pueblo de Cuba tiene derecho a elegir su propio camino, sin agresiones extranjeras, embargos y sanciones.

ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES EN LIBRERIAS, PAPELERIAS, EDITORIALES Y MEDIOS DIGITALES DE LA DIPUTACIÓN DE ATTICA (ATENAS – GRECIA) 6 calle Lontou, 10681 Atenas, Grecia  sylyp_vivliou@yahoo.gr, www.bookworker.gr